Начало Актуално Социална оценка, добавки, винетки и целева помощ


НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ!

 

 

I. СОЦИАЛНА ОЦЕНКА

II. МЕСЕЧНА ДОБАВКА

III. ВИНЕТКА

IV. ЦЕЛЕВА ПОМОЩ


     І. СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА на хората с увреждания (инвалидите) по чл. 12, ал. 2 на Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) се извършва от консултативна комисия (комисии), изградена/и към съответната Дирекция “Социално подпомагане”, след разглеждане на постъпилите молби по образец (приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 на Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)) и изготвените към тях социални доклади.
     Комисията преценява потребностите от рехабилитация на лицето с увреждане; възможностите за трудова дейност и професионална реализация; възможностите за квалификация и преквалификация; обстоятелствата от социален, здравен, семеен и битов характер, отнасящи се до възможността за интеграция на лицето с увреждане.
     Социалната оценка садържа индивидуален план с препоръки към лицето за:
     - интегрирано обучение или обучение в специално училище;
     - трудова заетост в интегрирана среда или в специализирани предприятия и кооперации;
     - обучение в център за квалификация или преквалификация;
     - ползване на подходящ вид социални услуги;
     - други възможности за интеграция.
      Социалната оценка се издава за срока посочен в експертното решение (ЕР) за определяне процента на намалената работоспособност или решението за определяне на намалената възможност за социална адаптация на децата. Срокът на действие на социалната оценка, издадена въз основа на ЕР с пожизнен срок, е 5 години от дата на издаването й. Нова оценка може да бъде извършена преди изтичане на срока на предходната оценка по желание на лицето по чл. 12, ал. 2 от ЗИХУ при изцаване на ново ЕР на ТЕЛК (НЕЛК) преди изтичане на срока на действащото решение; промяна в потребностите на лицето; промяна във възможностите за интеграция на лицето. (виж. Чл. 12 и чл. 13 на ЗИХУ и чл. 11 до 15 на ППЗИХУ)
     Към молбата до съответната дирекция “Социално подпомагане”за изготвяне на социална оценка на лицето с увреждане се прилагат следните документи:
     - документ за самоличност (за справка);
     - експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) или РЕЛКК (ЦЕЛКК);
     - съдебно решение или административен акт (само за осиновител, настойник или попечител;
     - документ за семейство на роднини или близки или семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето;
     - други документи от значение за извършване на социалната оценка.
     Въз основа на социалната оценка на лицата с увреждания се отпуска месечна добавка за социална интеграция според вида и степента на увреждането със заповед на директора на съответната дирекция “Социално подпомагане”. Заповедта може да се обжалва пред директора на регионалната дирекция “Социално подпомагане” по реда на Закона за административното производство.
     Правото за месечна добавка за социална интеграция по чл. 42 от ЗИХУ възниква от 01.01.2005 г., при условие, че молбата за социална интеграция е подадена до 01.07.2005 г., а в останалите случаи – от датата на подаване на молбата за месечна добавка за социална интеграция. Решенията на РЕЛКК и ЦЕЛКК, постановени до 31.12.2004 г., запазват действието си, при условие, че определеният срок в тях не е изтекъл.


     ІІ. МЕСЕЧНАТА ДОБАВКА за социална интеграция на хората с увреждания се отпуска според вида и степента на увреждането и индивидуалните потребностите на хората с увреждания. Тази добавка е диференцирана и представлява парични средства , които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на действителни разходи, направени от лицето (виж. чл. 42 от ЗИХУ).
     Добавката е диференцирана съобразно допълнителните разходи на лицето за:
     Месечна добавка за транспортни услуги в размер 15% от гарантирания минимален (ГМА) доход за лицата с трайни увреждания 71% и над 71% трайно намалена работоспособност, за лица с намалена работоспособност от 50% до 70% и заболявания на долните крайници, за деца от 7 до 16 годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация;
     Месечна добавка за ползаване на информационни и телекомуникационни услуги в размер на 20% от ГМД за лица с трайни увреждания над 16-годишна възраст и с над 90% трайно намалена работоспособност с определена от ЕР чужда помощ, за деца до 16-годишна възраст с над 71% трайно намалена възможност за социална адаптация;
     Месечна добавка за обучение в размер до 20% от ГМД за лица с трайни увреждания със 71% и над 71% трайно намалена работоспособност и деца до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация;
     Добавка за балнеолечение и рехабилитация, която се изплаща веднъж в годината на лица с трайни увреждания с над 90% загубена работоспособност, на деца до 16-годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация, на военноинвалиди. Добавката се ползва и от придружителите на лицата с определена в ЕР чужда помощ. Тази добавка е до трикратния размер на ГМД, но не повече от дийствително направения разход, удостоверен с оригинален разходооправдателен документ;
     Месечна добавка за диетично хранене и лекарствени средства в размер на 15% на ГМД на лица с трайни увреждания със 71% и над 71% трайно намалена рабостоспособност или деца с трайно намалена възможност за социална адаптация при наличие на медицинско предписание от лекар специалист;
     Месечна добавка за достъпна информация в размер на 15% от ГМД на лица с трайни слухови и/или зрителни увреждания с намалена работоспособност 71% и над 71% или деца с трайно намалена възможност за социална адаптация.
     Месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности – наем за общинско жилище, на лица с трайни увреждания със 71% и над 71% намалена работоспособност, ако настанителната заповед е на тяхно лице. Добавката е в размер на нормално определения наем по реда на Закона за общинската собственост. (Виж. чл. 24-31 на ППЗИХУ, ДВ бр. 115 от 2004 г.)
     Месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на МОЛБА ПО ОБРАЗЕЦ, подадена от правоимащото лице или негов законен представител до дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес, след представяне на лична карта (лечен паспорт) и социална оценка от консултативна комисия.
     Месечната добавка се изплаща при условие, че лицето не е ползвало правото за същия вид помощ (услуга) по други закони (виж. чл. 11 до 15 на ППЗИХУ).
     Препоръчваме на читателите да започнат да подават молби в съответните дирекции за социално подпомагане за извършване на социална оценка по чл. 12, ал. 2 от ЗИХУ, тъй като законът и правилникът за неговото прилагане са влезли в сила от 01.01.2005 г., а от същата дата се отменя Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (параграф 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИХУ).

 

      III. ВИНЕТКА. 

 Право на безплатен винете стикер имат лицата с ЕР от ТЕЛК на собствен лек   автомобил с работен обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 (KW)/160 к.с.
Необходими документи:
  1. Експертно решение от ТЕЛК.
  2. Копие от свидетелство за регистрация на моторно превозно средство и оригинал за справка / голям талон /.
  3. Копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и оригинал за справка.
  4. Акт за граждански брак / ако лекия автомобил е съпружеска собственост и е на името на съпруга без Експертно решение от ТЕЛК.
  5. Копие на удостоверение за раждане на детето /ако лекият автомобил е на името на единият от родителите на дете с ЕР от ТЕЛК/.
  6. Удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 год., че е записано като ученик/ученичка/ ако лекият автомобил е на името на единият от родителите на дете с ЕР от ТЕЛК/
  7. Копие от пълномощно и оригинал за справка /ако лицето с ЕР от ТЕЛК не подава молба – декларацията лично/

     

       IV. ЦЕЛЕВА ПОМОЩ.. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ     

Чл. 53. (1) Трудноподвижни лица с над 90 на сто намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, здравни, образователни и други институции в размер 5 лв. на час.

(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Съюза на инвалидите в България.

(3) Териториалните структури на Съюза на инвалидите в България представят ежемесечно описи на Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.

(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Съюза на инвалидите в България, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

     ПОЯСНЕНИЕ: В началото на всяка година се подава МОЛБА в съответната структура на СИБ (ДРУЖЕСТВО) по местоживеене и съответните ДОКУМЕНТИ за да бъдете включен/а в списъка за ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ. Молбата може да бъде подадена и от близък на инвалида, но при представяне на лична карта (паспорт) и решение на ТЕЛК или НЕЛК.

 

За консултация се обърнете на:

Стац. тел.: 052/ 580 021;   052/ 806 722

 

Моб. тел.:  0878 726 339:      0882 644 818;     0895 949 635 

email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

                                                                        Skype: druinv1 (от 10 до 13 часа - всеки работен ден)

 

Дружество на инвалидите - Варна

 

 

 

Новини:

ВНИМАНИЕ - ЦЕЛЕВА ПОМОЩ

 Дружество на инвалидите гр. Варна се обръща към всички подали молба ...

Вторник, 30 Септември 2014

Прочети цялата новина

ТРАНСПОРТ ЗА ИНВАЛИДИ

Общината търси транспорт за инвалиди като дарение              Община Варна ...

Сряда, 21 Август 2013

Прочети цялата новина

ОТОБОК във Варна

                     На 19.04.2013 год. в клуба на Дружество на инвалидите ...

Четвъртък, 18 Април 2013

Прочети цялата новина
-
+
3

Наши партньори са:

ДРУЖЕСТВО НА ИНВАЛИДИТЕ - ГР. ВАРНА (ДИВ), Изграждане и поддръжка на сайта Рекламна Агенция Creatiff - Варна;